1979_05 (7) WASHINGTON Mount Vernon_N

1979_05 (7) WASHINGTON Mount Vernon_N